Regulamin


Regulamin TOURBOBUS w zakresie najmu samochodów

(obowiązuje od 1 września 2018 roku)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez firmę TOURBOBUS Ewa Chęć-Gładyszewska z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Jana Kochanowskiego 2E/2, NIP 951-201-03-19, Regon 147388852

2. Definicje:

a) Wynajmujący – TOURBOBUS Ewa Chęć-Gładyszewska, ul. Jana Kochanowskiego 2E/2, 05-120 Legionowo, NIP 951-201-03-19, Regon 147388852,

b) Najemca – strona umowy najmu inna niż Wynajmujący lub osoba, która złożyła rezerwację samochodu,

c) Użytkownik – Najemca lub każda osoba wskazana przez Najemcę w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia samochodu,

d) Forma dokumentowa – forma dokumentowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym korespondencja e-mail, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

3. Regulamin określa szczegółowe warunki najmu samochodów i stanowi integralną część umowy najmu zawieranej między Wynajmującym a Najemcą.

II. Najemca i wymagane uprawnienia do kierowania samochodem

4. Najemcą i/lub Użytkownikiem wynajętego samochodu może zostać:

a) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ukończyła 21 lat,

 • przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

 • przedstawi Wynajmującemu uprawnienia do kierowania samochodem na terytorium Polski ważne co najmniej od roku.

b) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 Kodeksu Cywilnego, której reprezentant, zawierający umowę najmu w jej imieniu, spełnia łącznie następujące warunki:

 • przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

 • przedstawi Wynajmującemu dowód umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy (KRS).

5. Do kierowania wynajętym samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca i/lub Użytkownik, którzy w każdym momencie trwania umowy najmu spełniają warunki określone w pkt 4. Regulaminu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę i/lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt 4. Regulaminu, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej.

6. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony przez Najemcę do użytkowania osobie niewymienionej w umowie najmu jako Użytkownik bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. Udzielenie przez Wynajmującego zgody może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę warunków określonych w pkt 4. Regulaminu. Udzielenie zgody nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

7. W razie udostępnienia wynajętego samochodu przez Najemcę osobie nie spełniającej warunków określonych w pkt 4. Regulaminu i/lub osobie nie wymienionej w umowie najmu jako Użytkownik bez wiedzy i zgody Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji (1500 PLN).

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód oraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z umowy najmu i Regulaminu przez cały okres trwania najmu.

III. Rezerwacja samochodu i umowa najmu

10. Zapytanie o rezerwację samochodu można złożyć przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej www.tourbobus.pl, poprzez e-mail tourbobus.wypozyczalnia@gmail.com, pod numerem telefonu 530 40 60 90 lub osobiście w siedzibie biura przy ul. Sikorskiego 5 w Legionowo-Łajski.

11. Po złożeniu rezerwacji Najemca otrzymuje umowę rezerwacyjną zawierającą dane dotyczące rezerwacji (dane Wynajmującego i Najemcy, wybrany typ samochodu, termin, koszt najmu).

12. Warunkami zawarcia umowy najmu przez Wynajmującego są:

 1. spełnienie przez Najemcę warunków określonych w pkt 4. Regulaminu,

 2. podpisanie przez Najemcę umowy rezerwacyjnej i odesłanie jej do Wynajmującego (zdjęcia, skan, poczta),

 3. wpłacenie zaliczki w wysokości 350 PLN lub uiszczenia opłaty za cały okres najmu samochodu (w przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego)

13. Zawarcie umowy najmu następuje w momencie podpisania jej przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę na podstawie danych z umowy rezerwacyjnej.

14. Wydanie samochodu potwierdzane jest protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę.

15. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z umową rezerwacyjną, Wynajmujący ma prawo wynająć Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki z rezerwacji. Taka zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu.

16. Wynajmujący nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację i brak faktycznego najmu samochodu.

17. Najemca akceptuje fakt, że wynajęty samochód wyposażony jest w urządzenie monitorujące GPS.

IV. Obowiązki Najemcy

18. Najemca otrzymuje samochód technicznie sprawny i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością, zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania wraz z dokumentami, kluczykami, pilotem oraz całym wyposażeniem.

19. Najemca otrzymuje samochód zatankowany i zobowiązuje się go oddać w takim samym stanie.

20. Najemca otrzymuje samochód czysty i zobowiązuje się go oddać w takim samym stanie.

21. Najemca i/lub Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu zgodnie z warunkami umowy najmu, a ponadto zobowiązują się do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy) oraz innych dokumentów wydawanych Najemcy przez Wynajmującego (dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie o wynajęciu samochodu),

b) zamykania samochodu, uruchamiania alarmów i blokad oraz zabezpieczania poza samochodem dokumentów, kluczyków i pilota przy każdorazowym wyjściu z samochodu,

c) stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika i informacją podaną w dowodzie rejestracyjnym (rubryka P3), w dokumentacji technicznej lub przy wlewie paliwa,

d) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności: sprawdzenie i uzupełnienie paliwa, płynu AdBlue, oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,

e) zapłacenia wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat autostradowych, opłat za parkowanie i innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również opłat prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot lub wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym,

f) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

g) zachowania na samochodzie wszystkich oznaczeń, w tym oznaczeń firmowych Wynajmującego.

22. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych, bieżących napraw oraz wymiany uszkodzonego w trakcie najmu ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tgo samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę i/lub Użytkownika samochodu w okresie najmu.

24. Najemcy i/lub Użytkownikowi w szczególności zabrania się:

a) palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, zażywania narkotyków i spożywania alkoholu w wynajętym samochodzie, a także prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomości,

b) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym samochodu, niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy,

c) przewożenia zwierząt, chyba że uprzednio Najemca uzyska zgodę Wynajmującego. Wówczas Najemca zobowiązany jest do zapewnienia zwierzęciu właściwego środka transportu (klatka, torba). Zabrania się przewożenia zwierząt bezpośrednio na fotelu lub kanapie samochodu,

d) przewożenia przedmiotów gabarytowych (m.in. meble, artykuły budowlane), chyba że uprzednio Najemca uzyska zgodę Wynajmującego. Wówczas Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia ładunku, 

e) przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach mogących powodować korozję, zabrudzenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa,

f) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego. W przypadku wprowadzenia przez Najemcę przeróbek lub zmian, o których mowa wyżej, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagać się zapłaty za utratę wartości pojazdu,

g) usuwania z samochodu wszelkich oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego i/lub oklejania pojazdu jakimikolwiek materiałami własnymi, chyba że uprzednio Najemca uzyska zgodę Wynajmującego,

h) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów,

i) używania wynajętego samochodu do nauki jazdy,

j) używania wynajętego samochodu do odpłatnego przewozu osób,

k) uczestnictwa wynajętego samochodu w zawodach, wyścigach, rajdach, pokazach i innych tego typu imprezach,

l) używania samochodu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego.

25. W przypadku naruszenia postanowień z pkt 24 Regulaminu Najemca traci kaucję. Jeśli wysokość kaucji nie pokrywa kosztów związanych z przywróceniem samochodu do stanu, w jakim znajdował się on w chwili wydania, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzeń.

26. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody gdy powstała ona w wyniku jego umyślnego działania, zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:

a) prowadzenia samochodu bez ważnego prawa jazdy

b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

c) nadmiernego wyeksploatowania wynajętego samochodu spowodowanego użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego, zwłaszcza nadmiernego zużycia spowodowanego jazdą z nadmierną prędkością,

d) zawinionego uszkodzenia samochodu i/lub pozostawienia trwałych zabrudzeń,

e) przekroczenia dopuszczalnej prędkości, ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązującym w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,

f) ucieczki z miejsca kolizji lub wypadku drogowego,

g) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,

h) niedopełnienia obowiązku zwrotu dokumentów i kompletu kluczyków po kradzieży samochodu.

27. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z umową najmu lub jego przeznaczeniem, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie przywłaszczenia samochodu lub kradzieży, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej oraz zatrzymać wpłaconą kaucję.

28. W przypadku wyjazdu poza granice Polski, gdy przepisy innych państw przewidują inne wymogi dotyczące wyposażenia samochodu niż przewidziane w prawie polskim, Najemca zobowiązany jest dostosować samochód do wymogów prawa tego państwa na swój koszt, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w samochód i nie znosi obowiązku zwrotu samochodu w stanie w jakim został on wydany.

29. W przypadku najmu długoterminowego Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

V. Zwrot samochodu

30. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie najmu lub w innym miejscu i czasie po uprzedniej zgodzie Wynajmującego i za dodatkową opłatą (patrz pkt 50. Regulaminu).

31. Zwrot samochodu potwierdzany jest protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę. Jeżeli Najemca jest nieobecny w chwili odbioru, uchyla się od udziału w odbiorze i/lub nie chce podpisać protokołu, Wynajmujący może dokonać odbioru jednostronnie.

32. Zwrot samochodu, dokumentów i kluczyków może nastąpić wyłącznie na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie samochodu, dokumentów i/lub kluczyków osobom nieuprawnionym.

33. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu.

VI. Przedłużenie umowy najmu

34. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku:

a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu,

b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu,

c) dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu (w przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego).

35. Zwrot samochodu z opóźnieniem powyżej 2 godzin w stosunku do czasu wskazanego na umowie najmu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w kwocie dobowej stawki najmu samochodu.

36. W przypadku niezgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia najmu samochodu, braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu, nie zwrócenia samochodu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w umowie najmu, Wynajmujący ma prawo do:

a) odbioru samochodu z każdego miejsca i obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem,

b) zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji,

c) obciążenia Najemcy karą umowną za okres samowolnego przedłużenia najmu przewidzianą w pkt 51. Regulaminu,

37. Samochód niezwrócony w terminie, również z powodu niedopełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 34, zostanie zgłoszony Policji jako skradziony.

38. Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za wcześniejszy zwrot samochodu niż określony w umowie najmu.

VII. Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

39. W razie awarii lub niesprawności wynajętego samochodu Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

40. W przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.

41. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty lub zniszczenia kluczyków

b) przebicia opony,

c) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają one korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca,

d) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy i/lub Użytkownika.

42. W razie uszkodzenia, kolizji, wypadku lub kradzieży wynajętego samochodu Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego.

43. Jeżeli uszkodzenie wynajętego samochodu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć pojazd. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Ponadto Najemca zobowiązany jest współdziałać z Wynajmującym i Zakładem Ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, a w szczególności w terminie 14 dni od zdarzenia dostarczyć:

a) opis zdarzenia w formie notatki policyjnej wykonanej na miejscu zdarzenia,

b) kopię dokumentu tożsamości i dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu,

c) oświadczenie o trzeźwości kierowcy w chwili zdarzenia.

44. W przypadku uszkodzenia wynajętego samochodu z winy Najemcy, zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki najmu samochodu za każdy dzień naprawy za okres od dnia zakończenia najmu wskazanego na umowie najmu do dnia zakończenia naprawy.

45. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu dokumenty i kluczyki do samochodu.

46. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu z winy Najemcy, w szczególności wskutek jego niezabezpieczenia tj. nie zamknięcia samochodu i nieuruchamianie alarmów oraz blokad, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.

VIII. Opłaty, kaucja, opłaty dodatkowe i kary umowne

47. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku na stronie www.tourbobus.pl, w Regulaminie i umowie najmu są cenami brutto i zawierają 23% VAT.

48. Opłaty, w tym kwota za najem samochodu i kaucja, pobierane są z góry według cennika i stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy rezerwacyjnej.

49. Kaucja wpłacana jest zawsze w gotówce. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobrania kaucji i/lub potrącenia z kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

50. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:

 • podstawienie samochodu w granicach Warszawy - 100 PLN

 • odbiór samochodu w granicach Warszawy - 100 PLN

 • zwrot samochodu w innym miejscu lub czasie niż określono w umowie najmu - 150 PLN

 • rezygnacja z rezerwacji samochodu na 12 h przed datą rozpoczęcia najmu - 250 PLN

 • rezygnacja z rezerwacji samochodu na mniej niż 12 h przed datą rozpoczęcia najmu - 500 PLN

51. Najemca uiszcza opłaty z tytułu kar umownych w przypadku:

 • uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów, kluczyka lub pilota do samochodu - zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • uszkodzenie lub zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki na szybie - zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • zwrot samochodu bez kompletnego wyposażenia (apteczka, gaśnica, trójkąt, koszulka odblaskowa, koło zapasowe, klucze, lewarek) – 150 PLN (za każdy przedmiot)

 • zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa + 100 PLN

 • zwrot brudnego samochodu (na zewnątrz) – 200 PLN

 • zwrot brudnego samochodu (w środku, z nietrwałymi plamami na tapicerce, siedzeniach lub bagażniku tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w myjniach profesjonalnych) – 300 PLN

 • złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w wynajętym samochodzie – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • złamanie zakazu przewożenia większej niż dopuszczalna ilość osób lub dopuszczalnej masy ładunku – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • złamanie zakazu przewozu zwierząt bez zgody Wynajmującego i/lub z widocznymi śladami tegoż przewozu w wynajętym samochodzie – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • złamanie zakazu przewozu materiałów żrących, trwale brudzących, ostrych – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • złamanie zakazu przewozu materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • długotrwała (powyżej 15 minut) jazda samochodem z nadmierną prędkością (powyżej 150 km/h na autostradzie) – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • usunięcie oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego, z wynajętego samochodu i/lub dodanie własnych – zatrzymanie kaucji (1500 PLN)

 • demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 3000 PLN

 • naprawa samochodu bez zgody Wynajmującego – 3000 PLN

 • złamanie zakazu określonego w pkt 24 h)-l) – 2500 PLN

 • zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem – 2500 PLN + koszty naprawy

 • kierowanie samochodem przez osobę nie będącą Najemcą/Użytkownikiem – 2000 PLN

 • bezumowne korzystanie z samochodu – podwójna dobowa stawka najmu samochodu określona w umowie najmu (za każdą rozpoczętą dobę)

 • brak dopełnienia obowiązków wynikłych z pkt 39, 42, 43 i 45 – 8500 PLN

 • utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika – 5000 PLN

52. Najemca, z tytułu zdarzeń określonych w pkt 51, zapłaci Wynajmującemu określoną w tych punktach karę umowną, chyba że udowodni, że do zdarzenia doszło z przyczyn, za które Najemca ani Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności (np. pisemnym oświadczeniem sprawcy zdarzenia lub, gdy sprawca nie jest znany, notatką urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacją postępowania sprawdzającego lub przygotowawczego w razie kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych).

53. W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony: jeżeli Najemca nie wywiązuje się z terminów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub samowolnie skraca wcześniej ustalony okres wynajmu samochodu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu i obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu pozostałego do końca okresu wskazanego w umowie.

54. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

IX. Postanowienia końcowe

55. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

56. Reklamacje należy kierować na adres mailowy tourbobus.wypozyczalnia@gmail.com

57. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Wynajmującego.

58. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

59. Niniejszy Regulamin stanowi własność Wynajmującego. Jego przekazywanie i kopiowanie, w części lub w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego, jest zabronione.

X. Przetwarzanie danych osobowych

60. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wynajmujący – firma TOURBOBUS Ewa Chęć-Gładyszewska z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Jana Kochanowskiego 2E/2, NIP 951-201-03-19, Regon 147388852.

61. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji rezerwacji i zawarcia umowy najmu samochodu.

62. Firma TOURBOBUS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

63. Dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę TOURBOBUS jedynie w celu realizacji składanych przez Państwa rezerwacji i zamówień samochodów oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

64. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy najmu samochodu maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.

65. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

66. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru dot. ochrony danych osobowych.

67. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) dla celów statystycznych i funkcjonalnych. Pozostając na naszej stronie wyrażacie Państwo zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy zmienić ustawienia cookies w przeglądarce internetowej, której Państwo używacie.